தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகம்

TAMILNADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

STATE LOAD DESPATCH CENTRE

(Subsidiary of TNEB LTD)

SIGN IN